Super Nintendo có trên Bitcoin thông qua BRC-69

By Đức Lộc 2 min read
Super Nintendo có trên Bitcoin thông qua BRC-69

BRC-69 là gì?

BRC 69 là một tiêu chuẩn mới có khả năng giảm đến 90% chi phí khi tạo các Bitcoin Ordinals trên mạng lưới Bitcoin.

Tiêu chuẩn này được được đề xuất bởi Luminex - nền tảng Launchpad cho các dự án dựa trên BRC 20 Token và Ordinal Inscriptions. Bằng cách tận dụng Recursive Inscriptions, BRC 69 tạo một cơ chế cho phép trích xuất dữ liệu từ các Inscriptions hiện có, sau đó có thể sử dụng dữ liệu này để tạo các Bitcoin Ordinals mới.

BRC-69 hoạt động theo cơ chế 4 bước:

  • Bước đầu sẽ trích xuất dữ liệu từ các Ordinal Inscriptions hiện có trên blockchain Bitcoin. Dữ liệu này đóng vai trò là nền tảng để tạo các Ordinal Inscriptions mới bằng cách sử dụng Recursive Inscriptions
  • Với BRC-69 thì có thể mint Bitcoin Ordinals bằng một dòng văn bản (Text-based Inscriptions) thay vì cả hình ảnh. Văn bản này hoạt động như một bản thiết kế chứa thông tin cần thiết để hiển thị hình ảnh cuối cùng trên tất cả các giao diện Bitcoin Ordinals
  • Sau khi Text-based Inscriptions được tạo, cơ chế Recursive Inscriptions của giao thức sẽ tự động hiển thị hình ản trên tất cả các giao diện của NFT. Quá trình kết xuất này sử dụng các tài nguyên trên block, loại bỏ nhu cầu về các dịch vụ kết xuất ngoài block
  • BRC 69 tận dụng dữ liệu hiện có được lưu trữ trên blockchain và bằng cách tái chế dữ liệu này thì tiêu chuẩn sẽ tối ưu hóa việc sử dụng không gian và giảm dư thừa, tạo ra một hệ thống hiệu quả hơn và có thể mở rộng

Super Nintendo có trên Bitcoin

Bitcoin developers của Ninjalerts đã cài đặt thành công trình giả lập Super Nintendo (máy chơi game) lên Bitcoin thông qua tiêu chuẩn BRC-69.

Dự án do nhóm Ninjalerts dẫn đầu nhằm mục đích xác định lại sự giao thoa giữa game và công nghệ chuỗi blockchain, đồng thời thúc đẩy ranh giới vượt ra ngoài hình ảnh tĩnh sang một thứ gì đó khác của nhóm.